Artikel 1 – Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Sisigma
als leverancier van producten optreedt. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en
opgenomen in de webshop van Sisigma.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling bij Sisigma geeft u te kennen dat u met de leverings- en
betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Sisigma behoudt zicht het recht haar leverings- en/of
betalingsvoorwaarden op elk moment te wijzigen, zonder voorafgaande aankondiging.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden
of bedingen van derden niet door Sisigma erkend.
1.4 Sisigma garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet
aan de, in het aanbod vermelde, specificaties.


Artikel 2 – Identiteit
2.1 Naam onderneming: Sisigma
Postadres: Achterbroek 87N, 2825 NG Berkenwoude
Telefoonnummer: 0614440360
E-mailadres: [email protected]
KvK nummer: 24450109
BTW identificatie: NL001798957B21
Bankrekeningnummer: 1499.76.496 t.n.v. M.C. Visser
IBAN: NL33 RABO 0149 9764 96
BIC: RABONL2U
2.2 Onze klantenservice is altijd bereikbaar via [email protected] of via het contactformulier op
onze site. Sisigma is tevens bereikbaar via het telefoonnummer 06-14440360 Een vriendelijk verzoek
de voicemail in te spreken of alsnog een e-mail te sturen, wanneer wij niet in staat zijn de telefoon te
beantwoorden. Wij trachten doorgaans uw reactie tijdens werkdagen binnen 24 uur te
beantwoorden. Echter de afgegeven tijdseenheid blijft indicatief.


Artikel 3 – Prijzen en betalingen
3.1 Alle prijzen in de webshop van Sisigma zijn in Euro’s, inclusief 21% BTW. De genoemde
bedragen zijn exclusief verzendkosten (deze verzendkosten zijn inclusief verpakkingskosten en
administratieve kosten) tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Prijswijzigingen zijn
voorbehouden.
3.2 De betaling dient te geschieden zoals de betalingsmethoden en leveringsvoorwaarden van
Sisigma deze voorschrijven. Op de website kunt u deze informatie nalezen onder de zogenoemde
betaalbuttons.
3.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn kan Sisigma de voor u gereserveerde producten
aanbieden aan andere klanten. Een eventuele vertraging in de levering richting de te laat betalende
klant kan Sisigma niet worden aangerekend.
3.4 Bij geen betaling behoudt Sisigma zich het recht voor tot geen verzending.


Artikel 4 – Leveringen
4.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
4.2 Wanneer een bestelling producten bevat die tijdelijk niet op voorraad zijn, dan worden de
producten die wel op voorraad zijn niet automatisch vooruit verzonden. De bestelling zal in zijn
geheel worden geleverd, tenzij Sisigma met u schriftelijk anders is overeengekomen.
4.3 Als plaats van levering geldt het adres zoals dat is opgegeven in het bestelproces van Sisigma.
4.4 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Sisigma er alles aan doen om uw
bestelling, na ontvangst van uw betaling, zo snel mogelijk en tenminste binnen 30 dagen te
verzenden. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer
leverbaar) of er is om andere redenen vertraging of een bestelling kan niet dan wel slechts
gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling
bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te
annuleren.
4.5 Aan de leveringsplicht van Sisigma zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door
Sisigma geleverde producten aan de klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport
van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot
levering.
4.6 Alle genoemde termijnen op de website zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen
derhalve geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 5 – Herroepingsrecht*
5.1 Bij de aankoop van de producten van Sisigma heeft u, overeenkomstig de Wet verkopen op
Afstand (artikel 7:5 BW), het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van
veertien werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat
de bestelde producten zijn afgeleverd. Indien u na afloop van deze termijn de geleverde producten
niet aan Sisigma heeft teruggezonden, is de koop een feit.
5.2 De klant is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan, binnen de termijn van
veertien werkdagen na aflevering, schriftelijk melding te maken bij Sisigma via [email protected].
5.3 Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief
accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend. Indien de producten bij de
klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op
ontbinding in de zin van dit lid.
5.4 De geretourneerde bestelling moet op of voor de veertiende werkdag na ontvangst van de
bestelling terug zijn bij Sisigma. De klant dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn
teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een verzendbewijs. Het terugzenden van de geleverde
producten komt geheel voor rekening en risico van de klant.
5.5 Sisigma draagt er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending,
het eerder betaalde bedrag wordt gerestitueerd, in aanmerking genomen dat de kosten die betaald
zijn voor verzending naar de klant niet terug worden gestort aan de klant.
5.6 Het herroepingsrecht geldt niet voor goederen die volgens specificaties van de klant zijn
vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of producten die
door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne.

 

*) Herroepingsrecht = de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

 

Artikel 6 – Gegevensbeheer
6.1 Indien u een bestelling plaatst bij Sisigma, dan worden uw gegevens opgenomen in het
klantenbestand van Sisigma. Sisigma houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens
niet verstrekken aan derden.
6.2 Sisigma respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een
vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
6.3 Sisigma maakt met enige regelmaat gebruik van een mailinglijst met daarin nieuws en
aanbiedingen. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.


Artikel 7 – Garantie
7.1 Sisigma garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van
bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur gedurende 1 jaar na de leveringsdatum en staat
daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
7.2 De garantietermijn van Sisigma komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Sisigma is
echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke
individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de
toepassing van de producten.
7.3 De klant is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien
blijkt dat één of meer afgeleverde producten verkeerd, ondeugdelijk of incompleet zijn, dan dient de
klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Sisigma) deze gebreken direct, doch uiterlijk binnen
zeven werkdagen schriftelijk te melden aan Sisigma door te e-mailen naar [email protected].
Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires
en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van
gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na
constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
7.4 Indien klachten van de klant door Sisigma gegrond worden bevonden, zal Sisigma naar haar
keuze óf de geleverde producten kosteloos vervangen óf met de klant een schriftelijke regeling over
de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Sisigma beperkt is tot
ten hoogste het factuurbedrag der betreffende producten.
7.5 Iedere aansprakelijkheid van Sisigma voor enige andere vorm van schade is uitgesloten,
waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van
indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
7.6 Deze garantie geldt niet indien:
·  De klant jegens Sisigma in gebreke is.
·  De klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden
heeft laten repareren en/of bewerken.
·  De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins
onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Sisigma en/of
gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.
·  De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de
overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de
toegepaste materialen.


Artikel 8 – Aanbiedingen
8.1 Alle aanbiedingen van Sisigma zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld en
geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid.
8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de klant, behoudt Sisigma zich het
recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te
herroepen of daarvan af te wijken.
8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Sisigma slechts, nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk
zijn bevestigd.
8.4 Aanbiedingen van Sisigma gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
8.5 Zetfouten, schrijffouten of prijswijzigingen blijven voorbehouden en ontlenen geen enkel
recht aan de klant.
8.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk
overeengekomen.


Artikel 9 – Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen en productspecificaties (o.a gewichten, afmetingen, kleuren) in de
webshop van Sisigma gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot
schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


Artikel 10 – Overeenkomst
10.1 Een overeenkomst tussen Sisigma en de klant komt tot stand nadat de bestelling door
Sisigma is ontvangen en Sisigma de klant hiervan per e-mail heeft geïnformeerd.
10.2 Sisigma behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of
opdrachten niet te accepteren.
10.3 Bestellingen worden uitsluitend verzonden nadat de betaling voldaan is.


Artikel 11 – Overmacht
11.1 Sisigma is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden
nagekomen ten gevolge van overmacht.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke
in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze
toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in het e-mail verkeer
en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden,
werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers
en/of fabrikanten van Sisigma alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of
transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
11.3 Sisigma behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te
schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te
vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.
In geen geval is Sisigma gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
11.4 Indien Sisigma bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds
geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te
voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q.
leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


Artikel 12 – Aansprakelijkheid
12.1 Sisigma is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de
producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking.
12.2 Voor alle producten geldt dat deze alleen gebruikt dienen te worden in aanwezigheid van
een volwassene en/of een professionele therapeut, getraind in het gebruik ervan. Tevens dient men
in verband met de losse verkoop van de verschillende fluitjes, die daarom onverpakt zijn, altijd alert
te zijn op kleine onderdelen die niet geschikt zijn voor kinderen onder de 3 jaar.
12.3 Sisigma neemt voorzorgen in acht om uw bestelling zo correct mogelijk af te leveren.
12.4 Sisigma is niet aansprakelijk voor verlies of schade door TNT post of welke andere
postbezorger ook. U kunt de bestelling verzekerd laten verzenden, deze kosten komen toe aan de
klant. Indien u dit wenst kan dit alleen middels contact met Sisigma via [email protected] en de
schriftelijke toezegging van Sisigma.
12.5 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van
bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet, e-mail of enig ander
communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Sisigma dan wel derden voor zover betrekking
hebbend op de relatie tussen u en Sisigma, is Sisigma niet aansprakelijk, tenzij door grove nalatigheid
door Sisigma.


Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud
13.1 Het eigendom van alle door Sisigma aan de klant verkochte en geleverde producten blijft bij
Sisigma zolang de klant de vorderingen van Sisigma uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of
latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de klant de verrichte of nog te
verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en
zolang de klant de vorderingen van Sisigma wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige
verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten
en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
13.2 De door Sisigma geleverde producten welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen
slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als
betaalmiddel worden gebruikt.
13.3 De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te
verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
13.4 De klant geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Sisigma of een
door Sisigma aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Sisigma haar eigendomsrechten wil
uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die
producten aldaar mee te nemen.
13.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan
wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht Sisigma zo snel als
redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
13.6 Het eigendom van de geleverde producten gaat pas over op de klant, indien de klant aan alle
voorwaarden heeft voldaan zoals de overeenkomst inzake Sisigma deze voorschrijft.
13.7 Het risico van de producten gaat op u over op het moment van de aflevering.


Artikel 14 – Toepasselijk recht
14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze
voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Sisigma en koper, welke niet in
onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement
Dordrecht kennis, tenzij Sisigma er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van
de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot
de competentie van de kantonrechter.


Artikel 15 – Overige bepalingen
15.1 Indien u aan Sisigma schriftelijk opgave doet van een adres is Sisigma gerechtigd aan dat
adres alle bestellingen te verzenden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
15.2 Wanneer door Sisigma gedurende enige tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze
voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de
voorwaarden te eisen. Aan het soepel toepassen van de voorwaarden kunt u nimmer enig recht doen
laten gelden.
15.3 Sisigma is gerechtigd om bij het uitvoeren van uw bestelling beroep te doen op derden.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »